44. За изменение и/или допълнение на разрешителното за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект

Нормативно основание:

  • чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление (молба) по образец

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  мин. 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  130 лв.    ПМС 136/13.05.2011 г. чл. 8, ал. 3, т. 1. б. 2 б.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата