43. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Нормативно основание:

  • Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 
7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: съгл.тарифа прил. 1 към Наредба 8Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата