42. Изготвяне на копия от кадастрален план, извадка от ЗРП (ПУП) в размер А4

Нормативно основание:

  • &4 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи за извършване на услугата:

  •  Заявление по образец
  •  Документ за собственост

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 15 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата