41. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Нормативно основание:

  • чл.63 ал.2 от ЗУТ, чл.30 от Наредба №15 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Добричка;
  • Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост;
  • Скица за имоти извън границите на населеното място;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  30 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  10 лв./ 1бр.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата