40. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 57, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец
  • Ситуационно решение на мястото на поставяне на РИЕ
  • Архитектурен и конструктивен проект в подходящ мащаб
  • Снимки колажи и материали показващи адаптация на РИЕ в средата
  • Писмено съгласие при разполагане на РИЕ върху обекти,чужда собственост6.Квитанция за платена такса

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата