39. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Нормативно основание:

  • чл.63 ал.2 от ЗУТ и чл.30 от Наредба №15 за изграждане и опазване на зелената система на територията  на община Добричка приета с Решение №176/28.08.2008год.
  • Правилник за прилагане на Закона за горите - чл.131 б

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 0,30 лв. за 1куб.м. пространственНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата