38. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 181, ал.2 

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост, право на строеж;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:
  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата:
  20 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата