37. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Нормативно основание:

  • Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 3
  • Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри - чл. 35, ал. 1 във връзка с §4 Закон за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Оригинална скица (издадена преди повече от 6 месеца);
  • Kопие от Документ за собственост;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  веднага

Такса/цена за извършване на услугата:  5 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата