36. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 159, ал.3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец
  • Документ за собственост, право на строеж;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОС


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата