35. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Нормативно основание:

  • Закон за водите - чл. 50, чл. 52, ал. 1, т. 3, б."б"

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец(заедно с документите) -1 бр. на хартиен носител и 1 бр. на магнитен носител

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  71дни от подаването на заявлението и се удължава с 60 дни за отстраняване на слабостите в заявление и с 30 дни ако има възражения по овявяването на разрешението

Такса/цена за извършване на услугата:  250 лв.    ПМС 136/13.05. 2011 г. чл. 8, ал.1, т. 1б.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата