34. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за у

Нормативно основание:

  • Закон за водите - чл. 50, чл. 52, ал. 1, т. 3, б."а"

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец(заедно с документите) -1 бр. на хартиен носител и 1 бр. на магнитен носител

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:
  71дни +  60 дни за отстраняване на недостатъци и с още 30 дни ако има възражения по обявяването на разрешението

Такса/цена за извършване на услугата:  250 лв.    ПМС 136/13.05.2011 г. чл. 8, ал. 1, т. 2 б.



Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата