32. Издаване на разрешение за ползване чрез изграждане при извършване на специално ползване на пътища

Нормативно основание:

  • Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) - чл. 3 във връзка със Закона за устройство на територията - чл. 177, ал. 7

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние;
  • Документ за собственост и скица ни имота;
  • Копие от приходна квитанция за заплатена такса по Нар.№8;
  • Проект за временна организация на движението съгласуван с ПУ

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  1 месец

Такса/цена за извършване на услугата: 40 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата