31. Заверка на копие на документ от технически архив

Нормативно основание:

  • Закон за местните данъци и такси - чл.107, т. 6
  • Закон за устройство на територията

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец с приложени документи, доказващи качеството на заявителя на заинтересувано лице;
  • Други…

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 2,5 лв./стр.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата