30. Попълване/поправка на кадастрален план

Нормативно основание:

  • Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост;
  • Материали и данни от геодезически измервания от лицензиран изпълнител в цифров и графичен вид;
  • Скица, проект на исканото изменение в цифров и графичен вид;
  • Други ………………….. /Документи по чл.58 ал.3 от Наредба 3/2005 г.в необходимия обем/

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  1 месец за издаване на заповед

Такса/цена за извършване на услугата: безплатноНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата