29. Издаване на скица за един недвижим имот

Нормативно основание:

  • Закон за кадастъра и имотния регисгър - § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Kопие от Документ за собственост;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни/3 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  12 лв./ 20 лв. на УПИ


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата