28. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Нормативно основание:

  • Наредба № 5  на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите -  чл. 16

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Kопие от Документ за собственост;
  • Технически паспорт - 2 екземпляра

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  веднага

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата