27. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията – §16, ал. 1 от Преходните разпоредби и §127 от ЗИД ЗУТ - ДВ 82/2012г.

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост в едно с копие от скица към него;
  • Нотариално заверена декларация от извършителя  за времето;
  • Удостоверение от кмета на селото;
  • Други.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата