26. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 202 от ЗУТ

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Триекземпляра проект - архитектурно заснемане и предложение за делба - архитектурно разпределение, конструктивно становище и инсталационни становища;
  • Решение на съд или описание на исканите обособени дялове;
  • Други;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни/3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 15 лв /25 лв. за обектНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата