25. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Влязъл в сила ПУП-ПП с приложени доказателства за съобщаването и влизането в сила  
  • Документи за собственост и актуална скица за господстващите имоти;
  • Доказателство, че не е на лице друго техническо решение; Доказателства, че не е постигнато съгласие със собственици на служещите имоти;
  • Други

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  след решение на ОбС

Такса/цена за извършване на услугата: оценка по чл.210 от ЗУТНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата