23. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл.181, ал. 2
  • Закон за местните данъци и такси -  чл.3, ал.2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост /отстъпено право на строеж/ /оригинал и копие/;
  • Актове и протоколи съставяни по време на строителството, по реда на Наредба №3/2003 г.;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата