22. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Нормативно основание:

 • Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3 и 4

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право на строеж в чужд  имот по силата на специален закон;
 • Технически паспорт на строежа;
 • Енергиен паспорт на строежа;
 • За обекти от четвърта категория - окончателен доклад от лицето упражняващо строителен надзор, придружен от пълномощно или лиценз за упражняване на дейността;
 • Разрешение за строеж / акт за узаконяване/;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива;
 • Актове и протоколи, съставени по реда на наредба №3: заверена заповедна книга; акт за приемане на конструкцията  (обр.14); констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа (обр.15), с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоражения;
 • Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 • Удостоверение от агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ  за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Други документи, изискващи по законосъобразно спецификата на строежа;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОС


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата