21. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл.74, ал.3 във връзка с чл. 175 от ЗУТ 

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена съгласно изискванията на чл. 175, ал.1 ал. 2 от ЗУТ ;
  • Актове и протоколи, съставени по реда на Наредба №3/2003 г. 

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата