20. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2 

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Договор със строител / при строителство по стопански начин -договор с технически ръководител;
  • За строежите от  IV-та и по-висока категория-договор с лице упражняващо строителен надзор.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата