19. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1 и 5

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост;
  • Три копия от инвестиционен проект за изменението в необходимия обхват и съдържание;
  • Оценка за съотвествие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142,ал.6 от ЗУТ;
  • Оценка за съответствието на част "Конструктивна" извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списъка на Камарата на инженерите;
  • Влезли в сила административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие по ЗООС, ЗБР, ЗКН, ЗП или друг специален закон / в случаие, когато се изисква/;
  • Предварителни договори с експлоатационните дружества(при необходимост);
  • Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по чл.154 ал.5 от ЗУТ при промяна на: конструкцията, предназначението на обекти, общи инсталации, вида и трасето на преносни проводи;
  • Други

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата:
7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата