18. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията – чл. 153, ал. 3 и 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Разрешение за строеж;
  • Одобрен инвест.проект;
  • Документ за собственост;
  • Оценка за съответствие;
  • Актове и протоколи съставени по реда на Наредба №3 от 2003год.;
  • Други.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 50% от цената по общия ред


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата