17. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 150

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост /договор за концесия и др.;
  • Задание съставено от възложителя, обосноваващо необходимостта от изработката на плана, придружено от опорен план, съгласувателни писма от МК, МОСВ и др.
  • Скица с  предложение за ПУП или за исканото изменение; Писмено съгласие на собствениците на съседните УПИ , в които се иска свързано ниско застрояване, съгласно чл.21 , ал.4 от ЗУТ;
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл.17, ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ.;
  • Други.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество):  Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни /в урбанизирани.територии/

Такса/цена за извършване на услугата: 52 лв. на имот


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата