16. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост(отстъпено право на строеж);
  • Скица с виза;
  • Становище от инженер-конструктор с указан начин на изпълнение в случаите на изграждане на: стопанска постройка (чл.44 от ЗУТ); второстеп.постройка (чл.46 ал.1 ЗУТ); оранжерии; подпорни стени с височина 2м над нивото на прилежащия към основата им терен; огради и остъклявания на балкони и лоджии; монтаж на инсталация за производство  на електрическа или топлинна енергия; За монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници се представя становище на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им, и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.
  • Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения по чл.147, ал.1 от ЗУТ;
  • Други.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв; за огради - по тарифа приета от ОбСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата