14. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 145 ал. 5

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Разрешение за строеж или акт за узаконяване;
  • Документ за собственост /право на строеж/ , а за ЖСК- влязло в сила решение на общото събрание;
  • Виза за проектиране в случаите по чл.12, ал.3, чл.41, ал.2, чл.50, 51, 58, 59, чл.133, ал.6 и чл.134, ал.6 от ЗУТ;
  • Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти;
  • Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл.142, ал.6;
  • Данни за присъединяване на строежа към мрежите на техническата инфраструктура;
  • Други.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата:  1 месец-при изготвена оценка от ЕСУТ; 14 дни при изготвена оценка от консултант;

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата