13. Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж

Нормативно основание:

 • Закон за устройство на територията - § 184 от ЗУТ и § 127 ал 7 от ЗУТ, чл.142 ал.6, чл143 и чл.144 от ЗУТ

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Констативен акт  по § 184 ал.3 или по § 127 ал 7 от ЗУТ 4 Документ за собственост /право на строеж/ или декларация с информация за собствениците в поземления имот;
 • Виза за проектиране в случаите по чл.12, ал.3, чл.41, ал.2, чл.50, 51, 58, 59, чл.133, ал.6 и чл.134, ал.6 от ЗУТ;
 • Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4, с обозначение на съществуващото и на предвиденото строителство;
 • Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, Закона за пътищата или друг специален закон  / в случаите, когато се изисква/;
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти  със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ- за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория- по желание на възложителя;
 • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
 • Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по:
  а) чл.38, ал.3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост
  б) чл.39, ал.2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване;
 • Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл.41, ал.2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка з чл.21, ал.4 от ЗУТ;
 • Други.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата:  1 месец/14 дни за съгласуване на проекта; издаване на акт за узаконяване -7дни след удостоверяване привеждането на строежа в съотв. с проекта

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата