12. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Нормативно основание:

 • Закон за устройство на територията - чл. 142, чл. 144 и чл. 145, ал. 1 и 3

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост
 • Виза за проектиране в случаите по чл.12, ал.3, чл.41, ал.2, чл.50, 51, 58, 59, чл.133, ал.6 и чл.134, ал.6 от ЗУТ;
 • Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4;
 • Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, Закона за пътищата или друг специален закон;  / в случаите, когато се изисква/;
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти  със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ- за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория или доклад на консултант или от ОЕСУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Конструктивна”извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част „Конструктивна”, включени в списъка на Камарата на инженерите;
 • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни водии/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадни води;
 • Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по:
  а) чл.38, ал.3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост:
  б) чл.39, ал.2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване;
  в) чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот -договор в нотариална форма с останалите собственици.
  г) чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда-етажна собственост;
 • Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл.41, ал.2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка з чл.21, ал.4 от ЗУТ;
 • Други.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата:  1 месец-при изготвена оценка от ЕСУТ; 14 дни при изготвена оценка от консултант;

Такса/цена за извършване на услугата:  по тарифа приета от ОСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата