11. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Нормативно основание:

 • Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1, чл.145 от ЗУТ, чл.142 ал.2, чл.143, чл.143, чл.144, чл.145 и чл.146 от ЗУТ

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост, договор за предоставено право на строеж; а за сгради на жилищностроителни кооперации- и влязло в сила на общото събрание за приемане на проекта;
 • Виза за проектиране в случаите по чл.12, ал.3, чл.41, ал.2, чл.50, 51, 58, 59, чл.133, ал.6 и чл.134, ал.6 от ЗУТ;
 • Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4, в т.ч.  и на отклонения от общите мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура;
 • Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, Закона за пътищата или друг специален закон;  / в случаите, когато се изисква/;
 • Предварителна оценка за съответствието на инвестиционните проекти за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност м/у отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Конструктивна”извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част „Конструктивна”, включени в списъка на Камарата на инженерите;
 • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадни води - в случаите, когато е необходимо;
 • Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по: а/ чл.38, ал.3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост; б/чл.39, ал.2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване;  в/чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот -договор в нотариална форма с останалите собственици; г/чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда-етажна собственост-Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;
 • Технически паспорт на сградата, при условие, че се иска основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройство, реставрация и адаптация;
 • Други
 • Квитанция за платена такса

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата