10. Издаване виза за проектиране

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 140

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост;
  • Дикументи, доказващи съгласие в случаите на: 

          а) чл.38,ал.3 и ал.4от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост: - нотариално заверено съгласие или решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища-непосредствени съседи на обекта; чл.39, ал.2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жил.зона, когатопреустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване - освен съгласията по чл.38 и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти; чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот - договор в нотариална форма с останалите собственици; чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда - етажна собственост - договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост. 

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата