8. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 59 ал. 2, във връзка с чл. 8 т. 3 и чл. 12 ал. 3
  • Наредба №39 от 2006год. За строителство в горите и земите от горския фонд
  • Наредба №19 от 2012год. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец
  • Документ за собственост или учредено право на строеж /прокарване/
  • Скица с виза;
  • Одобрен инвест.проект
  • Влезли в сила администр.актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителство по ЗООС, ЗБР, ЗКН, ЗП и др.
  • Други;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 50 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата