6.Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост /учредено право на собственост/;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни/3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв./15 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата