5. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 3 и чл. 136

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост /договор за концесия и др.;
  • Задание съставено от възложителя, обосноваващо необходимостта от изработката на плана, придружено от опорен план, съгласувателни писма от МК, МОСВ и др;
  • Скица с  предложение за исканото изменение; Писмено съгласие на собствениците на съседните УПИ , в които се иска свързано ниско застрояване, съгласно чл.21 , ал.4 от ЗУТ;
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл.17, ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни /в урбан.територии/

Такса/цена за извършване на услугата: 15 лв. за имот


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата