4.Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Нормативно основание:

  • Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4 във връзка с Гражданскопроцесуален кодекс - чл. 587

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Други документи / документ за собственост;скица - за имот извън границите на населеното място, и др./
  • Документ за платена такса.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата