3. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Нормативно основание:

  • Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копие  от документ за собственост;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  10 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата