1.Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Нормативно основание:

  • Закон за общинската собственост,  - чл. 62, ал. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копие от актуална скица - за имот извън границите на населеното място
  • Копие от документ за собственост;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): в общината

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата