7. Издаване на разрешение за извършване на търговия на открито

Нормативно основание:

 • Наредба №3 за търговската дейност на територията на община Добричка              

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заяление  по образец;
 • Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето;
 • Документ за собственост и скица на имота /в сила за имоти частна собственост/;
 • Договор със собственика на имота / в сила за имоти частна собственост/;
 • Писмено съгласие от кмета на населеното място с посочване на точно определеното място и размер на указаната площ, за извършване на търговия на открито в рамките на населеното място;
 • Схема с означаване на мястото за разполагане на съоръжението, одобрена от главен архитект на общината;
 • За търговия с хранителни стоки - документ за регистрация в ОДБХ по чл.12 от Закона за храните, относно условията за търговия с даден вид хранителни стоки;
 • За производители на селскостопанска продукция - анкетна карта за регистрация на земеделски производители;
 • За монтиране на атракционни съоръжения - сертификат за безопастност, издаден от компетентен орган;
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК към община Добричка;
 • За физически лица документ за самоличност.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 24 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата