6.Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Нормативно основание:

  • Закон за туризма - чл. 169             

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документи , удостоверяващи настъпилата промяна;
  • Документ за платена такса за вписване на настъпилите промени.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата:
Такса по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата