4.Вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър

Нормативно основание:

  • Закон за туризма - чл. 168             

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец 1;
  • Заявление по образец 2;
  • Документи , удостоверяващи настъпилата промяна;
  • Документ за платена такса за вписване на настъпилите промени.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 2 месеца

Такса/цена за извършване на услугата: Такса по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата