3.Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

Нормативно основание:

  • Закон за туризма - чл. 116, ал. 3             

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Справка - декларация по образец;
  • Документ за платен  туристически данък.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 2 дни

Такса/цена за извършване на услугата: Наредба 13 за определяне размера на местните данъци на територията на общината, чл. 57 ал. 1 и чл. 58Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата