2.Категоризация на места за настаняване

Нормативно основание:

 • Закон за туризма - чл. 12 т. 4             

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заяление за категоризиране по образец;
 • Декларация по образец  ( актуално удостоверение ) за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, вкючително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 • Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация  или несъстоятелност;
 • Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 • Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
 • Формуряр по образец за определяне на категорията;
 • Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или друг договор, от който да е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обекти и  свидетелство за годност - за заведенията за хранене и разлечения, разположени върху понтони или върху закотвени  в близост до брега плавателни съдове;
 • Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса за категоризиране, съгласно Тарифата за таксите които се събират по Закона за туризма.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 2 месеца

Такса/цена за извършване на услугата: Такса по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата