23. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Нормативно основание:

  • Закон за пчеларството - чл. 8

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация по образец.
  • Данни за собственика на пчелните семейства - име ( наименование на фирмата), адрес ( седалище), ЕГН ( Булстат);
  • Регистрационен номер на пчелина;
  • Адрес на пчелина;
  • Брой на отглежданите пчелни семейства.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): кметства

Срок за извършване на услугата: 1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: безплатна


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата