7.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация  - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 21

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ за самоличност.;
  • Декларация по чл.21 ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 Г. за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на Населението
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център/кметство/км.наместничество

Срок за извършване на услугата: 3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв./7 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата