Агенции, институции и ведомства

Наименование

Контакти

Агенция по заетостта

София, ул. "Дондуков" № 3
e-mail: az@az.government.bg

тел.:02/980 87 19

Български пощи


тел: 02/9493101, 02/9625328

Български червен кръст

София, ул. "Джеймс Баучер" № 76
e-mail:secretariat@redcross.bg

тел: 02 / 66-52-49

Национална агенция по приходите

София, "Дондуков" № 52
e-mail: prd@taxadmin.government.bg

тел.: 02/9859 30 65, 02/9884040  3065

Митници

София, ул. "Г. С. Раковски" 47

горещ телефон: 02 /9859 4504

Национална здравноосигурителна каса

София 1407  ул. “Кричим” №1
e-mail: clients@nhif.bg

тел.: 0800 14 800
факс: 02 / 965-91-52

Национален осигурителен институт

София 1303

бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64
e-mail: NOI@nssi.bg

тел.: 02 / 926-10-10

Национална електрическа компания

София 1040, ул. "Веслец" № 5
e-mail: nek@nek.bg

тел.: 02 / 926-36-36
факс: 02 / 980-12-43

Национален статистически институт

София 1038, ул. "П. Волов" № 2
e-mail: info@nsi.bg

тел.: 02 / 9857 729, 02/9857 457

Патентно ведомство

София 1040

бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52Б

централа: 02 / 9701
факс: 02 / 873 52 58

Сметна палата

София ул. "Екзарх Йосиф" № 37

e-mail: nao-pres@otel.net

тел.: 02 / 981-35-62

Агенция “Дипломатически имоти в страната” ЕООД

София, ул. “Велико Търново” № 27
e-mail: adis@adis.bg 

тел.: 02 / 943-44-81
факс: 02 / 943-44-27

Агенция за държавни вземания

София, ул. "Г.С.Раковски" 47
e-mail: m.dobrinska@adv.government.bg

централа: 02/98591

Агенция за икономически анализи и прогнози

София, ул. "Аксаков" № 31
e-mail: aeaf@aeaf.minfin.bg

тел. 02 / 985-95-601

Асоциация на малките и средните предприятия

София 1202

ул. “Кирил и Методи” 42Б
e-mail: infо@аsmе.bg 

Агенция за приватизация

София,

ул. "Аксаков" № 29 /връзки с общеноствеността/
e-mail: press@priv.government.bg

тел.,факс: 02 / 980-98-27

Агенция за чуждестранни инвестиции

София, ул. "Аксаков"  № 31

e-mail: iba@investbg.government.bg

тел.: 02 / 985-55-00

Агенция за ядрено регулиране

София 1574,

бул. "Шипченски проход" №69
e-mail: mail@bnsa.bas.bg

тел.: 02 / 940-68-00
факс: 02 / 940-69-19

Българска народна банка

София, пл. "Батемберг" № 1

e-mail: press_office@bnbank.org

тел.: 02 / 91-459

Българска стопанска камара

София, ул. "Алабин" № 16-20
e-mail: office@bia-bg.com

тел.: 02 / 932-09-11
факс: 02 / 987-26-04

Българска търговско-промишлена палата

София 1058, ул. "Парчевич" № 42

e-mail: bcci@bcci.bg

тел.: 02 / 987-26-31

факс: 02/987 32 09

Главно управление на архивите

София ул. "Московска" № 5
e-mail: gua@archives.government.bg

тел.: 02 / 940-01-01, 02 / 940-01-20

Дирекция за Национален строителен контрол

София, ул. Алабин № 35

e-mail: dnsk@mrrb.government.bg

тел.: 02 / 987 50 56
факс: 02 / 988 03 22

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

София, кв. “Овча купел”

ул. "Монтевидео" № 21 а
e-mail: mstancheva@saref.e-gov.bg

тел.: 02 / 818-12-10

Държавна агенция за българите в чужбина

София, бул. “Ал. Дондуков” № 2А
e-mail: aba@aba.government.bg

тел: 02 / 986-14-92; 02 / 986-70-68

Държавна агенция за закрила на детето

София 1051, ул. "Триадица" № 2
e-mail: sacp@sacp.government.bg

тел.: 02 / 933-90-29

Държавна агенция за “Гражданска защита”

София

ул. "Никола Габровски" № 30
e-mail: sacp@cp.government.bg

тел.:02 / 960-10-299
факс: 02 / 868-81-15

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

София, Дондуков 8-10
e-mail: dker@dker.bg

тел: 02 / 988 87 30
факс: 02 / 988 87 82

Държавна агенция за осигурителен надзор

София, пл. “Света Неделя” № 6
e-mail: DAON@daon.government.bg

тел.: 02 / 940-45-75, 02 / 980-26-42

Държавна агенция за метрология и технически надзор

София, ул. "6-ти Септември" № 6

тел.: 02 / 989-84-88

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата


София, кв. “Изгрев”, ул. "165" №3а
e-mail: office@dksbt.bg

тел.: 02 / 970-60-37

Държавна комисия по ценните книжа

София, ул. "Врабча" № 23
e-mail: bg_ssec@ssec.bg

тел.: 02 / 940-49-99
факс: 02 / 980-26-47

Държавна комисия по хазарта

София, ул."Иван Вазов" № 16
e-mail: dkh@minfin.bg

тел.: 02 / 980-50-23

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

София, бул. "Дондуков" № 3

тел.: 02 / 933-25-73 деловодство

Изпълнителна агенция "Пристанищна Администрация"

София, ул. "Ген. Гурко" № 5
e-mail: iapa@mtc.government.bg

тел.: 02/9409773
факс: 02/9879480

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

 София, пл. "Света Неделя"

e-mail: office@sme.government.bg

тел.: 02 / 980-50-69

Изпълнителна агенция по лекарствата

София, “Янко Сакъзов” № 26
e-mail: bda@bda.bg

тел.: 02 / 943-40-46
факс: 02 / 943-44-87

Комисия за регулиране на съобщенията

София, ул."Гурко" № 6
e-mail: info@crc.bg

тел.: 02 / 971-23-18

Комисия по търговия и защита на потребителите

София, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3

тел.: 02 / 933-05-72

Комисия за финансов надзор

София, пл. "Света Неделя" № 6
e-mail: bg_fsc@fsc.bg

тел.: 02 / 940-49-99
факс: 02 / 980-69-54

Национална агенция за професионално образование и обучение

София

бул. “Царигратско шосе” № 125

бл. 5, ет. 5
e-mail: napoo@navet.government.bg

тел.: 02 / 971-20-70
факс: 02 / 973-33-58

Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести

София, пл. “Света Неделя” № 5
e-mail: ncaids@abv.bg

Национален съвет по етнически и демографски въпроси

София, бул. “Дондуков” № 1

e-mail: M.Cholakova@government.bg

тел.: 02 / 940-20-15
факс: 02 / 986-27-32

Агенция за хората с увреждания

София 1233, ул. Софроний Врачански № 104-106

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел.: 02/931 80 95; 02/832 90 73
факс: 02 / 832 4162Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата