Начини за плащане на задължения за МДТ

Своите задължения може да заплатите:

  • в касата на отдел „МДТ” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107.
  • с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по сметка:

IBAN  BG  22 SOMB91308410020144
BIC код SOMBBGSF
„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък
44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви
44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви
44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви
44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
44 80 12 – Туристически данък

Справки могат да се правят на място в отдел „МДТ” към Община Добричка и на телефон: 600889/вътр.107 и вътр.217Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата