Избори за Европейски парламент 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с произвеждането на избори за членове на ЕП на 25.05.2014 г. Община Добричка осигурява възможност на гражданите да направят справка в избирателния списък и по телефона. Справката е по единен граждански номер (ЕГН) и може да се извърши на  телефонен номер 058 600 643.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с произвеждането на избори за членове на ЕП на 25.05.2014 г.  Ви уведомяваме, че в община Добричка са определени телефони- 058/600889 и 600805, на които  ще се приемат обаждания от избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването за оказване на необходимата  помощ за предвижването им  до подходящите помещения за гласуване в изборния ден.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
1. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя Декларация по образец (Приложение № 13) в Община Добричка, ако в нея е адресът на пребиваването му в България. Срокът е до 14 април 2014 г. вкл.
2.  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си писмено чрез Заявление по образец (Приложение № 19) в срок до 04 май 2014 г. вкл. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и изпратено по пощата, факс или електронно заявление до Кмета на Община д Добричка, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянен адрес (или настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес).
3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението (Приложение № 16) трябва да е саморъчно подписано и подадено до Кмета на Община Добричка (ако там е настоящият адрес), вкл. чрез електронно заявление от интернет страницата на общината. Срокът е до 10 май 2014 г. вкл.
4. Заявление – декларация (Приложение № 21) до общинска администрация по постоянен адрес за издаване на удостоверение за гласуване на друго място може да подаде само кандидат за член на Европейския парламент, член на ЦИК, член на РИК и наблюдател. Удостоверенията се издават в срок до 10 май 2014 г.
5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение № 11). Срокът е до 17.05.2014 г. вкл.
6. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава - членка на ЕС (Приложение № 12). Срокът е до 17.05.2014 г. вкл.
7. Заявление за вписване в избирателния списък (Приложение № 14). Срокът е до 23.05.2014 г. вкл.
8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица (Приложение № 15).
Заявления може да се подават в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” № 20 и в кметствата по населените места  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., да се изпращат по пощата на същия адрес, както и на факс 058/600-806 или е-адрес obshtina@dobrichka.bg

РЕШЕНИЕ №16 НА ЦИК
РЕШЕНИЕ №29 НА ЦИК


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата