СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с произвеждането на избори за членове на ЕП на 25.05.2014 г. Община Добричка осигурява възможност на гражданите да направят справка в избирателния списък и по телефона. Справката е по единен граждански номер (ЕГН) и може да се извърши на  телефонен номер 058 600 643.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с произвеждането на избори за членове на ЕП на 25.05.2014 г.  Ви уведомяваме, че в община Добричка са определени телефони- 058/600889 и 600805, на които  ще се приемат обаждания от избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването за оказване на необходимата  помощ за предвижването им  до подходящите помещения за гласуване в изборния ден.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
1. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя Декларация по образец (Приложение № 13) в Община Добричка, ако в нея е адресът на пребиваването му в България. Срокът е до 14 април 2014 г. вкл.
2.  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си писмено чрез Заявление по образец (Приложение № 19) в срок до 04 май 2014 г. вкл. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и изпратено по пощата, факс или електронно заявление до Кмета на Община д Добричка, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянен адрес (или настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес).
3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението (Приложение № 16) трябва да е саморъчно подписано и подадено до Кмета на Община Добричка (ако там е настоящият адрес), вкл. чрез електронно заявление от интернет страницата на общината. Срокът е до 10 май 2014 г. вкл.
4. Заявление – декларация (Приложение № 21) до общинска администрация по постоянен адрес за издаване на удостоверение за гласуване на друго място може да подаде само кандидат за член на Европейския парламент, член на ЦИК, член на РИК и наблюдател. Удостоверенията се издават в срок до 10 май 2014 г.
5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение № 11). Срокът е до 17.05.2014 г. вкл.
6. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава - членка на ЕС (Приложение № 12). Срокът е до 17.05.2014 г. вкл.
7. Заявление за вписване в избирателния списък (Приложение № 14). Срокът е до 23.05.2014 г. вкл.
8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица (Приложение № 15).
Заявления може да се подават в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” № 20 и в кметствата по населените места  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., да се изпращат по пощата на същия адрес, както и на факс 058/600-806 или е-адрес obshtina@dobrichka.bg

РЕШЕНИЕ №16 НА ЦИК
РЕШЕНИЕ №29 НА ЦИК

Прикачени файлове

предишна
 • Стожер
  7° C
  предимно ясно
 • Победа
  7° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  7° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  7° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  7° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре