9.Вписване на местно поделение на вероизповедание в общинския регистър

Нормативно основание: Закон за вероизповеданията - чл.19 ал.3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец
  • Съдебно решение на Софийския градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство;
  • Пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;
  • Удостоверение от централното ръководство за лицата, които представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение;
  • Протокол от събрание на местното поделение за избор на ръководство.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата:  До 10 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата