2. Социална трапезария

Нормативно основание:

  • Договор  с АСП  и   Община Добричка като партньор по проект "Социална трапезария "

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие на решение на ТЕЛК;
  • Лична карта ;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:

Такса/цена за извършване на услугата: безплатноНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата